เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
----------------------------
 
                     ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงานการศึกษาของคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าว
 
                    เทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
                 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
                                 ประกาศ  ณ   วันที่  28   สิงหาคม   พ.ศ.   2561

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2561