เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้วประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562

*************************
                   ด้วยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 19 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 2510 มาตรา 12 พระราชบัญญัติภาษีท้องที่ พุทธศักราช 2508 มาตรา 24 และมาตรา 29 กำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีและชำระภาษีภายในเวลากำหนด
                   ฉะนั้น เพื่อให้การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วและอยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ งานผลประโยชน์และกิจการพานิชย์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้
                   1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินและชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2562
                   2. ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ป.1) เพื่อแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562
                   3. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน เมษายน 2562
                   
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2561