เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    รายละเอียดข่าว

    ตามที่ จังหวัดสระแก้วได้แจ้งให้อำเภอจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอ (ศฮ.จอส.อ.) โดยมีนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ควบคุม อำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติของข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอ โดยมีผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่เป็นหัวหน้าจิตอาสาพระราชทาน ควบคุมบังคับบัญชาข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่รับผิดชอบ นั้น
    จังหวัดสระแก้ว ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชทานพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยพระราชพิธีจะเริ่มจากการเตรียมการพิธีทำน้ำอภิเษก ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ในการนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) ได้กำหนดให้มีการจัดจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการจัดพระราชพิธีฯ ร่วมกับกลุ่มราชการ จำนวน 7 กลุ่มงาน
    ในการนี้ จังหวัดสระแก้วจึงเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ (จิตอาสาที่มีอยู่เดิม) โดยมีรายละเอียดดังนี้
    1. วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ป็นต้นไป 
    2. ช่องทางการสมัคร จำนวน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย
        1) การสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ในวันและเวลาราชการ
        2) การสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com และ www.bora.dopa.go.th


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2562