เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบื้อยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2559

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว
เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ  -ผู้พิการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
ประจำปีงบประมาณ 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้สูงอายุ  -  ต้องเป็นผู้เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2498 หรือมีอายุครบ 60ปี ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพหรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ภายใน เดือน พฤศจิกายน 2557 และไม่ได้เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             -  เอกสารในการลงทะเบียนของผู้สูงอายุ ได้แก่ บัตรประชาชน , ทะเบียนบ้าน , บัญชีธนาคารกรุงไทย

ผู้พิการ  -  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนผู้พิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
            -  เอกสารในการลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำผู้พิการ , ทะเบียนบ้าน , บัญชีธนาคารกรุงไทย , บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ
            -  สถานที่รับลงทะเบียน กองสวัสดิการสังคม (ชั้น1) สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โทร 037-241491 ต่อ 119
 
ด้วยความปรารถนาดี จาก นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2557