เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
.................................
                   ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 มาตรา 60 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราญบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะในปี พ.ศ. 2563 ออกไปดังนี้
                   1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
                   2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
                       - งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน 2563
                      - งวดที่สอง ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
                      - งวดที่สาม ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
                   3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563
                   4. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาขยายไปจนถึง เดือน พฤศจิกายน 2563

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   26 เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563
 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 ส.ค. 2563