เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กำหนดการลงชุมชนให้บริการตรวจสุขภาพประชากรตามกุล่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้ดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยให้แก่ประชาชนเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมตามกลุ่มวัย ดังนี้
1. ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) ให้นำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุมาด้วย
2. คัดกรองเบาหวาน , ความดันในกลุ่มประชากร อายุ 15 - 59 ปี
3. คัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกในกุลุ่มประชากรหญิง อายุ 35 - 60 ปี
4. ตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร ในประชากรทุกกลุ่มวัยที่มีปัญหาสุขภาพ
5. ประเมินความเสียงในการทำงานในกลุ่มประชากรที่เป็นแรงงานนอกระบบ
6. ตรวจฟันในผู้สูงอายุและให้คำแนะนำในการดูแลช่องปาก

โดยมีกำหนดการลงชุมชนให้บริการตรวจสุขภาพประชากรตามกุล่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ดังนี้

วันที่ เวลา ชุมชนที่ ชื่อชุมชน สถานที่นัดพบ
17 พ.ย. 57 09.00-16.00 น. 16 ตลาดสระแก้ว ศาลาผู้สูงอายุ สระแก้ว
19 พ.ย. 57 09.00-12.00 น. 15 หนองเสม็ด ศาลากลางบ้าน
20 พ.ย. 57 14.00-16.30 น. 8 เนินกลอย ศาลากลางบ้าน
21 พ.ย. 57 09.00-12.00 น. 6 ชาติเจริญ บ้านประธานชุมชน
24 พ.ย. 57 10.00-12.00 น. 7 ศูนย์การค้าสระแก้ว บ้านประธาน อสม.
25 พ.ย. 57 09.00-12.00 น. 12 คลองจาน ศาลาอเนกประสงค์
26 พ.ย. 57 09.00-12.00 น. 13 โคกกำนัน ศาลาอเนกประสงค์
27 พ.ย. 57 13.00-16.30 น. 10 หลังวัด ศาลากลางบ้าน
28 พ.ย. 57 13.00-16.00 น. 11 สระแก้ว-สระขวัญ1 ศาลาอเนกประสงค์
1 ธ.ค. 57 09.00-12.00 น. 5 หนองกะพ้อ บ้านประธาน อสม.
2 ธ.ค. 57 09.00-12.00 น. 4 บ้านใหม่คลองปูน ศาลากลางบ้าน
15 ธ.ค. 57 09.00-12.00 น. 9 หลังสุขศาลา ศาลากลางบ้าน
16 ธ.ค. 57 09.30-16.00 น. 20 สระแก้ว-สระขวัญ2 ศาลากลางบ้าน
17 ธ.ค. 57 14.00-16.00 น. 19 เอื้ออาทร ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร
18 ธ.ค. 57 09.00-12.00 น. 18 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ลานอเนกประสงค์บ้านประธาน อสม.
19 ธ.ค. 57 09.00-12.00 น. 14 ลัดกะสัง ศาลากลางบ้าน


    หน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติ

1. หน่วยงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
2. หน่วยงานแพทย์แผนไทย
3. หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. หน่วยงานสุขศึกษา
5. หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ
6. หน่วยงานทันตกรรม

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2557