เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลให้เช่าโรงฆ่าสัตว์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง ประมูลให้เช่าโรงฆ่าสัตว์
----------------------------------------
ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ เพื่อประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีกำหนด 9 ปี ผู้สนใจให้เสนอประโยชน์ตอบแทนให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะให้เช่า
1) อาคารโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 หลัง (พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ ตามบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว)
2) อาคารโรงพักสัตว์ จำนวน 1 หลัง
3) ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบไอโอแก๊ส จำนวน 1 ระบบ
4) อาคารบ้านพัก จำนวน 1 หลัง
5) อาคารระบบสำรองน้ำประปา จำนวน 1 หลัง
6) ลาน คสล. พร้อมวางศาลพระภูมิเจ้าที่ จำนวน 1 หลัง
7) อาคารเก็บของและระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150 kva จำนวน 1 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินตรงตามแผนที่ระวาง 5436 IV 8028 หมายเลขที่ดิน 76 โฉนดที่ดิน 14133 จำนวนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา
2. คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล
1) ผู้เข้าประมูลต้องมีภูมิสำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้ และไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3. การเสนอประโยชน์ตอบแทนการให้เช่า
1) กำหนดระยะเวลาเช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาล มีกำหนด 9 ปี โดยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินต้องดำเนินการด้วยวิธีการประมูล
2) กำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการจะให้เช่าโรงฆ่าสัตว์ ดังนี้
1. ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 อัตราค่าเช่า ปีละ 240,000 บาท หรือเดือนละ 20,000 บาท
2. ปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 อัตราค่าเช่า ปีละ 264,000 บาท หรือเดือนละ 22,000 บาท
3. ปีที่ 7 ถึงปีที่ 9 อัตราค่าเช่า ปีละ 290,400 บาท หรือเดือนละ 24,200 บาท

หากประสงค์จะชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนในวันทำสัญญาให้ชำระค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน หลังจากนั้นให้ชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับซอง ปิดการรับซอง เปิดซองประมูลและดูสถานที่
1) ผู้ประสงค์จะเข้าประมูล ให้ติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูล ในราคาชุดละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
2) ผู้เข้าประมูล ต้องยื่นซองประมูลต่อคณะกรรมการรับซองประมูล ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 11.00 น. และเปิดซองประมูล ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เมืองสระแก้ว ชั้น 3
3) ผู้เข้าประมูลจะต้องไปดูสถานที่เช่า ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ในวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยพร้อมกัน ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เวลา 10.00 น. หากผู้ไม่ไปดูสถานที่จะถือว่าได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อภายหลังยื่นประมูลแล้วจะนำเหตุความไม่สมบูรณ์ของสถานที่เช่ามาอ้างให้พ้นผิดต่อเทศบาลเมืองสระแก้วมิได้

5. หลักประกันซอง
ผู้เข้าประมูลต้องวางหลักประกันซองประมูลเช่าโรงฆ่าสัตว์ ในอัตราร้อยละ 5 ของประโยชน์ตอบแทนรวม 9 ปี ขั้นต่ำจำนวนเงิน 119,160 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1) เงินสด
2) เช็คที่ธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คนั้นชำระต่อเจ้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกินสามวันทำการ
3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่กำหนด
4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองจะคืนให้แก่ผู้เข้าประมูลหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เข้าประมูลรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาเช่าหรือผู้เช่าหรือผู้เข้าประมูลได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว และเทศบาลจะริบหลักประกันซองของ ผู้เข้าประมูลที่ไม่ไปทำสัญญาเช่ากับเทศบาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
6. การเสนอราคา
6.1 ผู้เข้าประมูลต้องเสนอราคาประมูลโดยใช้แบบใบเสนอราคาประมูลที่เทศบาลกำหนดใบเสนอราคาประมูลให้ลงจำนวนเป็นตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ ซองประมูลต้องผนึกให้เรียบร้อยก่อนยื่น
6.2 ซองประมูลให้ยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้แทนยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล โดยให้มีเอกสารหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับซองประมูล ดังนี้
1) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าประมูลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนพร้อมรับรองสำเนา (กรณีมอบหมายให้ผู้แทนยื่นซองประมูล)
3) หลักประกันซองตามข้อ 5
กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
7. การทำสัญญาเช่า
ผู้ประมูลได้และได้รับอนุมัติให้เป็นผู้เช่า
7.1 ต้องไปทำสัญญาเช่ากับเทศบาลเมืองสระแก้วภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาล หากไม่ไปทำสัญญาเช่าภายในกำหนดดังกล่าว เทศบาลจะริบหลักประกันซองตามข้อ 5 และในการทำสัญญาเช่าให้วางหลักประกันสัญญาเช่าเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่ารวม 9 ปี โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1) เงินสด
2) เช็คที่ธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คนั้นชำระต่อเจ้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกินสามวันทำการ
3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบที่กำหนด
4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
7.2 ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้
1) ผู้เช่าต้องจ่ายค่าอากรและค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้เทศบาลเมืองสระแก้ว ในอัตราตัวละ 28 บาท ในปีที่ 1 ผู้เช่าต้องจ่ายค่าอากรและค่าธรรมเนียมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 70 ตัว/วันและมีอัตราเพิ่มในอัตราก้าวหน้าทุกๆปี ปีละ 10 ตัว/วัน หากมีจำนวนสุกรที่ต้องฆ่าน้อยกว่าที่กำหนด ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าอากรและค่าธรรมเนียมฯ ชดเชยส่วนที่ขาด แต่ถ้ามีจำนวนสุกรที่ต้องฆ่ามากกว่าที่กำหนด ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าอากรและค่าธรรมเนียมฯ ตามจำนวนที่เป็นจริง
2) ผู้เช่าต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจคุณภาพน้ำเสีย เป็นต้น
3) ผู้เช่าต้องเสนอแผนการลงทุน ปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างและรายละเอียดเครื่องมือเครื่องใช้ ทำให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ GMP ภายในระยะเวลา 3 ปี อย่างน้อยต้องปรับปรุง ดังนี้
3.1 ปรับปรุงพื้นที่ตระแกรงกั้นสัตว์พาหะและทำความสะอาดโดยรอบและปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำเสียในอาคาร
3.2 ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด
3.3 ปรับปรุงเครื่องทำน้ำร้อนใช้สำหรับบ่อลวกสุกร
3.4 ปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบทำความเย็นห้องเย็นและห้องถอดกระดูก
3.5 ขุดบ่อน้ำบาดาลและระบบถังเก็บหอสูง
3.6 ซ่อมแซมรั้วที่ชำรุด
4) ผู้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษาซ่อมแซมเล็กน้อยและซ่อมแซมใหญ่เพื่อรักษาสถานที่เช่าและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร คอกพักสัตว์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสำรองไฟฟ้าและระบบสำรองน้ำประปา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นและผู้เช่าจะต้องจัดหาช่างที่มีความรู้ความชำนาญมาประจำโรงฆ่าสัตว์ด้วย การซ่อมแซมแก้ไขหรือดัดแปลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญในการดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ ผู้เช่าจะต้องแจ้งผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และการดำเนินการดังกล่าวผู้เช่าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
5) ผู้เช่าต้องรับข้อผูกพันที่เทศบาลเมืองสระแก้วทำกับบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับ โรงฆ่าสัตว์ต่อจากเทศบาลเมืองสระแก้ว
6) ผู้เช่าต้องรักษาความสะอาดของสถานที่เช่า เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นให้สะอาด ถูกสุขลักษณะรวมถึงผู้เช่าต้องรักษาคุณภาพของเนื้อสุกรชำแหละและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตลอดระยะเวลาการเช่า
7) ผู้เช่าต้องยินยอมให้เทศบาลเมืองสระแก้วนำบุคคลหรือคณะบุคคลที่เทศบาล เมืองสระแก้ว พิจารณาแล้วเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์เพื่อประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองสระแก้วและประชาชนผู้บริโภค
8) ผู้เช่าต้องสนับสนุนกิจกรรมของเทศบาลเมืองสระแก้วอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภคเนื้อสุกร ตามสมควร
9) การเช่าช่วง การโอนสิทธิ์ การต่ออายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนตัวผู้เช่าโรงฆ่าสัตว์จะกระทำมิได้
10) ผู้เช่าต้องจ่ายค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีอื่นใด ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโรงงานค่าธรรมเนียมอื่นๆและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าแทนผู้ให้เช่า โดยต้องชำระให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งให้มีการชำระเงินตามรายการดังกล่าวข้างต้น
11) ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เช่าดำเนินการโรงฆ่าสัตว์ ต้องแสดงแผนการจัดการโรงฆ่าสัตว์ แผนการบริหารงานบุคคล แผนการตลาด ต่อผู้ให้เช่า
12) ผู้เช่าต้องจ่ายเงินประกันสัญญาจำนวนร้อยละ 5 ของค่าเช่ารวม (9 ปี) เป็นเงินสดเช็คธนาคาร, หนังสือค้ำประกันธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาล
13) ผู้เช่าต้องเอาสถานที่เช่าประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัทประกันภัยที่ผู้ให้เช่าเห็นชอบ โดยมีจำนวนเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่ามูลค่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างรายนี้ในปีที่เอาประกันภัยในนามของผู้ให้เช่าเป็นผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ตลอดอายุสัญญาเช่า โดยผู้เช่าเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันแทนผู้ให้เช่าทั้งสิ้นและผู้เช่าต้องนำกรมธรรม์ภัย ดังกล่าว มามอบให้ผู้เช่าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาเช่า ส่วนกรมธรรม์ฉบับต่อไปผู้เช่าต้องนำมามอบให้ผู้ให้เช่าก่อนกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิมจะสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน
14) การชำระค่าเช่า ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้แก่ผู้ให้เช่าตามกำหนดเวลาหากชำระเกินกำหนดเวลาผู้เช่าจะต้องชำระเบี้ยปรับให้ผู้เช่าอีกในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน
15) ผู้เช่ามีความประสงค์จะดัดแปลงต่อเติม หรือทำการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่ากระทำขึ้นในบริเวณสถานที่เช่า หรือที่ได้ดัดแปลงต่อเติมในสถานที่เช่าหรือครุภัณฑ์เพิ่มเติม ผู้เช่ายินยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่าต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
16) ในระหว่างเวลาเช่าผู้เช่าต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองสระแก้ว
17) ผู้เช่าต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่าหรือผู้แทนเข้าไปตรวจสอบสถานที่เช่าได้ตลอดเวลา 18) ผู้เช่าต้องจัดเก็บค่ารับจ้างฆ่าและชำแหละสุกร ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ คือ สุกรมีชีวิต ค่ารับจ้างฆ่าตัวละไม่เกิน 240 บาท (รวมค่าอากรและค่าธรรมเนียมฯ)
8 ข้อสงวนสิทธิ
เทศบาลเมืองสระแก้วทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะให้ผู้ประมูลรายใดก็ได้เช่าโรงฆ่าสัตว์โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้เสนอประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเสมอไป หรือยกเลิกการประมูลครั้งนี้ก็ได้ ทั้งนี้ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล
ผู้สนใจยื่นซองประมูล ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลโรงฆ่าสัตว์ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-37241491 ต่อ 111

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2558