เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาล ประจำไตรมาส๒ (มกราคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๘)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมของเทศบาล ประจำไตรมาส๒ (มกราคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๘) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด๔ ข้อ๓๘

เทศบาลเมืองสระแก้ว
แผนการใช้จ่ายเงินรวม
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
ไตรมาสที่๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่ รายการ ประมาณค่าใช้จ่าย
รวม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม
1 รายจ่ายงบกลาง 3,031,746.00 265,308.00 275,308.00 2,491,130.00
2 เงินเดือน 9,282,090.00 3,094,030.00 3,094,030.00 3,094,030.00
3 ค่าจ้างประจำ 774,930.00 246,310.00 246,310.00 246,310.00
4 ค่าจ้างชั่วคราว 4,302,140.00 1,434,080.00 1,434,080.00 1,433,980.00
5 ค่าตอบแทน 834,550.00 277,250.00 273,250.00 284,050.00
6 ค่าใช้สอย 6,879,500.00 1,398,900.00 3,235,500.00 2,245,100.00
7 ค่าวัสดุ 4,180,550.00 1,404,200.00 1,362,500.00 1,413,850.00
8 ค่าสาธารณูปโภค 667,000.00 208,200.00 229,400.00 229,400.00
9 เงินอุดหนุน 3,142,000.00 - 2,842,000.00 300,000.00
10 ค่าครุภัณฑ์ 1,011,000.00 846,000.00 7,000.00 158,000.00
11 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,106,600.00 - 1,106,600.00 -
รวม 35,212,106.00 9,174,278.00 12,123,978.00 11,913,850.00    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2558