เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการ "การจัดกิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี 2558"

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันเทศบาล" ในการปฏิบัติทุกปีที่ผ่านมาเทศบาลทุกแห่งจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

เทศบาลเมืองสระแก้วจึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรม "วันเทศบาล" ขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนในพื้นที่ได้มาร่วมงาน และได้เห็นถึงความสำคัญของวันดังกล่าว  โดยกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆได้แก่ การทำบุญตักบาตร การถวายภัตตาหารเพล เครื่องไทยธรรม ดอกไม้ธูปเทียน เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดให้มีการพัฒนา ทำความสะอาดห้องปฏิบัติงาน,อาคารสำนักงานเทศบาล และบริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ พร้อมทั้งฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทยในรูปแบบเทศบาล บทบาท อำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี โดยมีผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาลทุกคน เข้าร่วมฝึกอบรม มีกำหนดการดังนี้
กำนดการ
โครงการ "การจัดกิจกรรม วันเทศบาล ประจำปี 2558"
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
ณ บริเวณอาคารสำนักงานและห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น3
...............................................................

เวลา 08.30 น.                  - คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประธานชุมชนทุกชุมชน พร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้วชั้น 3

เวลา 09.00 น.                  - นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวัน "เทศบาล"

เวลา 10.00 น.                  - พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาถึงสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
                                     - นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                     - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
                                     - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                                     - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
                                     - พระสงฆ์อนุโมธนา  ผู้ร่วมงานกรวดน้ำ 
                                     - พระสงฆ์เดินทางกลับ

เวลา 13.00-15.00 น.        - เข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไทยในรูปแบบเทศบาล  บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาล"  โดยสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์  สร้อยโท รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8)

เวลา 15.00-15.15 น.        - พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.15-16.30 น.        - พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาอาคารสำนักงานเทศบาลและสวนสาธารณสระแก้ว - สระขวัญ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2558