เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีและชำระภาษี

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว

เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีและชำระภาษี

..................................................................

    ด้วยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 19 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 มาตรา 12 กำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายเสียภาษี ยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีและชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด
    ฉะนั้น เพื่อให้กาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วและอยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี  พ.ศ.2557 ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้
    1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
    2. ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2557

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2556