เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
........................................
      ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองสระแก้วเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลสำเร็จตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม   เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอความร่วมมือมายังท่านประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ  หากพบเหยื่อการค้ามนุษย์ถูกขังหรือพักพิงในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกพิจารณาโทษทางปกครองทางวินัย และอาญาทันที และหากพบว่ามีการกระทำความผิดตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.  ๒๕๕๑  ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า และหากเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษเป็นสามเท่า
 
      อนึ่ง  หากพบเบาะแส  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่เห็นว่าเครือข่ายอาจมีอิทธิพลหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือส่วนภูมิภาคเข้าไปเกี่ยวข้อง เกินขีดความสามารถดำเนินการในระดับพื้นที่ให้รายงานทางลับมายังอำเภอหรือจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป
               
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2558