เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 5 โครงการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
.........................................................                  
ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 5 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
                        โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   ราคากลาง                           10,328,000 บาท (สิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
                   ค่าแบบแปลน                       8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง      270 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E8/2558
 
                   โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   ราคากลาง                           7,743,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน                       6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง      240 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E9/2558
 
                   โครงการที่ 3.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   ราคากลาง                           7,743,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน                       6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง      240 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E10/2558
 
                       
                   โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   ราคากลาง                           336,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
                   ค่าแบบแปลน                       300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง      90 วัน 
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E11/2558
 
                   โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   ราคากลาง                           336,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
                   ค่าแบบแปลน                       300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง      90 วัน 
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E12/2558
 
                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,486,000 บาท (ยี่สิบหกล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                    2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                   3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
                   4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่า นั้น          
                   5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต์ ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ
                   7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
 
                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.         ณ กองช่าง ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่         23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
                   กำหนดยื่นซองประมูลจ้าง ตามวันและเวลา ดังนี้
                        โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น.
                        โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
                        โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.                                  
                        โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น
                        โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.
 
                   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
                   กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลา ดังนี้
                        โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น.
                        โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
                        โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.
                        โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น
                        โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส. 10) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนเอกสารประมูลจ้างฯ ได้ที่กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สินสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
อนึ่ง จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่านั้น
 
ประกาศ    ณ   วันที่   6   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2558