เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 12 เชื่อมถนนเทศบาล 14 บ้านรัตนะ 1(เนินกลอย) และ โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.แยกถนนสายเลี่ยงเมือง ซอยสนามมวย

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    สอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 12 เชื่อมถนนเทศบาล 14 บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย) และ โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.แยกถนนสายเลี่ยงเมือง ซอยสนามมวย
....................................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 12 เชื่อมถนนเทศบาล 14 บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)และโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.แยกถนนสายเลี่ยงเมือง ซอยสนามมวยรายละเอียดดังนี้
 
          โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.แยกถนนเทศบาล 12 เชื่อมถนนเทศบาล 14 บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)
          ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 12 เชื่อมถนนเทศบาล 14 บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)
                   ตอนที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร
                   ตอนที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง-สระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                 534,000.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน                1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)           
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  90 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่    12/2558
 
          โครงการที่ 2 โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.แยกถนนสายเลี่ยงเมืองซอยข้างสนามมวย
                   โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด0.40 เมตร จำนวน 315 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 23 บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                 644,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              1,200.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  90 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่  13/2558
 
                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,178,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                  
                   5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6.  บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                                                          7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่12มกราคม2558 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่13มกราคม2558 ถึงวันที่22มกราคม2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
          กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่23มกราคม2558 ตั้งแต่เวลา10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว  
                  
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนฯ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วระหว่างวันที่12มกราคม2558 ถึงวันที่22มกราคม2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocrement.go.thและเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 12  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2558