เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 12 เชื่อมถนนเทศบาล 14 บ้านรัตนะ 1(เนินกลอย) และ โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.แยกถนนสายเลี่ยงเมือง ซอยสนามมวย

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    สอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 12 เชื่อมถนนเทศบาล 14 บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย) และ โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.แยกถนนสายเลี่ยงเมือง ซอยสนามมวย
....................................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 12 เชื่อมถนนเทศบาล 14 บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)และโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.แยกถนนสายเลี่ยงเมือง ซอยสนามมวยรายละเอียดดังนี้
 
          โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.แยกถนนเทศบาล 12 เชื่อมถนนเทศบาล 14 บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)
          ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 12 เชื่อมถนนเทศบาล 14 บ้านรัตนะ 1 (เนินกลอย)
                   ตอนที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร
                   ตอนที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมือง-สระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                 534,000.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน                1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)           
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  90 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่    12/2558
 
          โครงการที่ 2 โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.แยกถนนสายเลี่ยงเมืองซอยข้างสนามมวย
                   โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด0.40 เมตร จำนวน 315 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 23 บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                 644,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              1,200.-บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  90 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่  13/2558
 
                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,178,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                  
                   5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6.  บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                                                          7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่12มกราคม2558 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่13มกราคม2558 ถึงวันที่22มกราคม2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
          กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่23มกราคม2558 ตั้งแต่เวลา10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว  
                  
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนฯ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วระหว่างวันที่12มกราคม2558 ถึงวันที่22มกราคม2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3742-1375 ต่อ 111ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocrement.go.thและเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 12  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2558