เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้วได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2556 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฉลองวันเด็กให้แก่เด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อให้ประชาชนและผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ได้มีการแสดงออกตามความสามารถและความชอบของเด็กแต่ละคน รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ทราบถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่มีต่อชาติและบ้านเมือง ตลอดจนมีการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 " รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน " งานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนและอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายในงานชมการแสดงจากตัวแทนของเด็กนักเรียน
เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วและเขตใกล้เคียง นำพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินี้


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2556