เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว


ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
................................................................
          ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และได้ดำเนินการตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2558 เพื่อให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจ (เทศบาล) เป็นไปด้วยความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสุูงสุด
         บัดนี้ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2557