เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558(เพิ่มเติม)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 และจัดส่งสำเนาแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้เรียบร้อยแล้วนั้น
เนื่องจากมีกรณีเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดทำไว้ตามแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลเมืองสระแก้วจึงจัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เพิ่มเติม) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2558