เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)
       (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
      ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
  ……………………………………………………
 
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และตามเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E8/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. และบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น
 
                   บัดนี้ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า โฮม โดยเสนอราคารวมเป็นเงิน 10,303,000 บาท (สิบล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน) และต่ำกว่าราคากลาง 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.24 เปอร์เซ็นต์
                  
ประกาศ   ณ   วันที่  11  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2558