เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม)
           (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
          ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
  ……………………………………………………
 
                  ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)   โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และตามเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. และบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น
 
                   บัดนี้ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า โฮม โดยเสนอราคารวมเป็นเงิน 7,728,000 บาท(เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และต่ำกว่าราคากลาง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.19 เปอร์เซ็นต์
                  
ประกาศ   ณ   วันที่  11  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2558