เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม)
           (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
          ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
  ……………………………………………………
 
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) และตามเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E10/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. และบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น
 
                   บัดนี้ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด โดยเสนอราคารวมเป็นเงิน 7,730,000 บาท(เจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และต่ำกว่าราคากลาง 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.17 เปอร์เซ็นต์
                  
ประกาศ   ณ   วันที่   11   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2558


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2558