เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคาโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา         โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
……………………………………………………
 
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์และโครงหลังคา โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง)   และตามเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/2558 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 12 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. และบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว นั้น
 
                   บัดนี้ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้เสนอราคาต่ำสุด  ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ โดยเสนอราคารวมเป็นเงิน 8,294,000 บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.16 เปอร์เซ็นต์
                  
ประกาศ   ณ  วันที่  12  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2558