เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2558
.......................................................
 
                   ด้วยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 19 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 2510 มาตรา 12 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 2508 มาตรา 24 และมาตรา 29 กำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีและชำระภาษีในเวลาที่กำหนด
 
                   ฉะนั้น เพื่อให้การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วและอยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีและชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลเมืองสระแก้ว ดังนี้ 
 
                    1.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินและชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
                    2.  ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.บ.1) เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินและชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558
                    3.  ภาษีบำรุงท้องที่ ให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สินและชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2558
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2557