เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 ซอยโรงแรมอาเซียนบลูม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 ซอยโรงแรมอาเซียนบลูม
------------------------------------------
                    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 ซอยโรงแรมอาเซียนบลูม ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระกูลสุข ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E2/2558 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 และผู้รับจ้าง ได้ขอส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   งวดที่ 1 คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 20 % ของราคาตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
                   - ผู้รับจ้างดำเนินการตัดคันดินทางเดิม ,ทำการรื้อผิวถนนคอนกรีตเดิม ทำการบดอัดแน่นดินคันทาง ,ทำการขุดดินร่องเพื่อดำเนินการวางท่อระบายน้ำ และทำการเทคอนกรีตหยาบรองท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ
                    งวดที่ 2 คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 35 % ของราคาตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
                   - ทำการวางท่อระบายน้ำ พร้อมยาแนวรอยต่อท่อระบายน้ำ ,ทำการหล่อบ่อพักพร้อมฝาบ่อ คสล.   ทำการกลบดินคืนทั้งหมดและเก็บรายละเอียด แล้วเสร็จ
                   งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) คิดค่าก่อสร้างเป็นเงิน 45 % ของราคาตามสัญญาจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
                    - ทำการเทคอนกรีตถนน คสล. ลงลูกรังไหล่ทาง และหยอดยางมะตอยรอยต่อถนน คสล. ตลอดสายทาง พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
                   - ทำการติดตั้งป้ายบอกชื่อโครงการ (ตามแบบเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   - เก็บรายละเอียดต่างๆ พร้อมเก็บทำสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยและส่งมอบงาน
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 120 วัน

                        ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว   ในวันที่ 13  มีนาคม  2558  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป                              

 
ประกาศ    ณ    วันที่   12   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 มี.ค. 2558