เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประจำเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง      สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจ
และออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ประจำเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559)
                                            .........................................................
 
                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมเป็นเงิน 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ประจำเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
 
                    โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 คนโดยมีขอบเขตการดำเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้
 
          1. คุณสมบัติ ดังนี้
                   - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                   - อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
                   - เป็นสัญชาติไทย
          2. ขอบเขตการดำเนินงาน
             2.1. กำหนดวันทำงานปกติ
                   ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (สัปดาห์ละ5 วัน)
 
             2.2 กำหนดเวลาทำงาน
                   ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7  ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                   
          3. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                   1. ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว หรือพื้นที่ที่ร้องขอรับบริการจากเทศบาลเมืองสระแก้ว และเทศบาลเมืองสระแก้วต้องการให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น
                   2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้างดังนี้
                             - ปฏิบัติงานในการช่วยสนับสนุนการสำรวจ และออกแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ
                             -  ปฏิบัติงานในการช่วยสนับสนุนในการตรวจสอบ ควบคุมโครงการก่อสร้างการซ่อมบำรุง การดัดแปลง การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร ถนน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                             - ปฎิบัติงานในการช่วยจัดเก็บข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                             - ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม 
 
          4. ค้าจ้างและการจ่ายเงิน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559)
                             - อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000.-บาท คน/เดือน/งวด จำนวน 5 คน เป็น 135,000.-บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากร อื่น ๆ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้
                             งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2559 จำนวนเงิน 45,000.-บาท
                             งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 จำนวนเงิน 45,000.-บาท
                             งวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม  2559 จำนวนเงิน 45,000.-บาท
                   เมื่อส่งงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อย           
                   หมายเหตุ  กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
                   อัตราค่าจ้าง 9,000.-คน/เดือน/งวด ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 20/2559 ลงวันที่ 14 กันยายน 2559
                   ราคากลาง                           135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารสอบราคาจ้าง      100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา   3  เดือน
                   เอกสารสอบราคา เลขที่       20/2559
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
         
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  14  กันยายน  2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว และในวันที่ 15 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17  ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th. และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
                  อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเท่านั้น
 
ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน กันยายน พ.ศ.2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2559