เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกการสอบราคาประกาศจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานในงานสำรวจ และออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2559)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ยกเลิกการสอบราคาประกาศจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานในงานสำรวจ และออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2559)
 
                   ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 เรื่อง ประกาศจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานในงานสำรวจ และออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2559) และเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 20/2559 กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 14 – 28 กันยายน 2559 และเปิดซองวันที่ 29 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 นั้น
 
                   เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว5347 ลงวันที่20 กันยายน 2559 ให้ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาโดยวิธีตกลงราคาการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานให้เป็นไปอย่างคล่องตัว สอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
         
                    ดังนั้น เทศบาลเมืองสระแก้ว  จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานในงานสำรวจ และออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2559)
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2559