เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 18 ซอย 6

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 18 ซอย 6
....................................................
 
                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 18 ซอย 6 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซีตี้ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 34/2559 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 178,000.- (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 11 ตุลาคม 2559
 
                    ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น.

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2559