เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับจ้างโครงการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ
....................................................
 
                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ โดย บริษัท ณัฐพงษ์ โปรเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 33/2559 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 228,929.- (สองแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น
 
                    ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2559