เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

คำขวัญประจำเทศบาลเมืองสระแก้ว

              ศาลเจ้าพ่อสระแก้วศักดิ์สิทธิ์           เรืองฤทธิ์หลวงพ่อทอง

ถิ่นเรืองรองสระแก้ว สระขวัญ               ปูชนียสถานศาลหลักเมือง

  

 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว (VISION)

                                            เทศบาลเมืองสระแก้ว          เมืองแห่งความน่าอยู่          พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ

 

 

พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว

  ภารกิจหลัก  หรือพันธกิจ (MISSION) ในการพัฒนาของเทศบาลเมืองสระแก้ว

ภารกิจหลักที่        1.  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจหลักที่        2.  พัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

ภารกิจหลักที่        3.  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหลักที่        4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน

ภารกิจหลักที่        5.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง

ภารกิจหลักที่        6.  การพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ

 

ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองสระแก้ว

ด้านที่ 1 - ด้านการบริหารและการบริการ

ด้านที่ 2 - ด้านการศึกษา

ด้านที่ 3 - ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 4 - ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านที่ 5 - ด้านพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน

ด้านที่ 6 - ด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน