เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬาและลานกีฬา

 
คณะผู้บริหาร
 

 นายตระกูล สุขกุล
 นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 32
นายหฤษฎ์ สุขกุล
นายนิวัฒน์ วงษ์พานิช
นายวิเชียร ไชยวิริยะโชค
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 34
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 31
รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 33
นายเสรี สุขกุล นายธณกฤต ทูคำมี นายนพดล จัดพล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 13
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 13
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ 037-241491 ต่อ 13:    ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564