วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ ๖๘๓๔ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาฝ้าเพดาน ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 ภายในอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 9190 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล และแผ่นพับโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดระเบียบเรียบร้อย ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5952 สระแก้ว รหัสพัสดุ 001-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ แสตน และประดับผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประดับไฟบริเวณรั้วหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะเพื่อปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง