วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประดับไฟบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดสระแก้ว สำหรับการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้อปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งสถานที่จัดกิจรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธ.ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) หมายเลขทะเบียน กข 8495 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าออแกนซ่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง