วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล และพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแห้ง หมายเลขทะเบียน บธ 9654 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง