วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ณ อุโบสถวัดหนองกะพ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรั้ว คสล. สูง 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,600 เมตร รอบสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก
27  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างเหมารถบรรทุก ๑๐ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๙๒๘๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง