วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๕๔๗๐ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างถอด ย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๐-๖๐๖๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทางสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ต 0902 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถเครนไฮดรอลิค ทะเบียน ๘๐-๘๘๐๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ชนิดเคมีแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5941 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 5 ซอย 1 โดยวิธีคัดเลือก