วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๖๖๒๑ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บธ ๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำหาบหาม รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๔๐-๐๐๐๓/๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5941 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง