วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 5952 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๕๔๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 8584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง