วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๔๒๓ สระแก้ว รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง