วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายทำเนียบประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และทำเนียบนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ถังน้ำมัน) สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 8584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างทำป้าย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างทำป้าย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้วและนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดทำโครงป้ายประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๔๒๓ สระแก้ว รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง