วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 8219 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงรถขุดตักตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สัญญาณไฟกระพริบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๒๙๗๖ สระแก้ว
13  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนหนองนกเขาฝั่งขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)