วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนหนองนกเขาฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิงไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่) สำหรับรถยนต์ดับเพลิงทะเบียน ๘๐-๕๗๗๑ สระแก้ว รหัสพัสดุ ๐๐๔-๓๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ แบบใบพัดตีน้ำ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง