วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2564
จ้างทำป้าย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างทำป้าย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้วและนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดทำโครงป้ายประกาศผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๔๒๓ สระแก้ว รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง