วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 9465 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 8219 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง