วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2564
จ้างปรับปรุงรถขุดตักตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สัญญาณไฟกระพริบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๒๙๗๖ สระแก้ว
13  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนหนองนกเขาฝั่งขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนหนองนกเขาฝั่งซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิงไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร์รี่) สำหรับรถยนต์ดับเพลิงทะเบียน ๘๐-๕๗๗๑ สระแก้ว รหัสพัสดุ ๐๐๔-๓๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง