วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ แบบใบพัดตีน้ำ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วศูนย์ที่ 3 (บ้านหนองกะพ้อ) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องชั่งตวงวัด ประจำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตค ๑๒๕๕ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลัดกะสัง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 80 - 8412 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง