วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างตรวจสอบบัญชี สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืงอสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเช่าโต๊ะ,เต็นท์,เก้าอี้ และระบายผ้า (เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถขุดตักตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง