วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
6  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1326 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-47-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๒๑๙ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบสายสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อภาชนะรองรับมูลฝอย (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างทำชุดรองรับขยะอันตราย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยกิจกรรม ๓R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง