วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล และพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเช่าโต๊ะ,เต็นท์,เก้าอี้ และระบายผ้า (เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๗๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างเช่าโต๊ะ,เต็นท์,เก้าอี้ และระบายผ้า (เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนสุวรรณศร (ซอยโซนี่) เชื่อมถนนเทศบาล 17 ซอย 2 จำนวน 3 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,159 ตารางเมตร เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว (www.sakaeocity.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง