วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
พร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
15  มิ.ย. 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อตู้ชั้นโชว์สำหรับวางผลงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อพัดลมโคจรแบบติดผนัง 3 ใบพัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวางระบบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง