วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน 81-3470 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้านสระแก้วสระขวัญ 2 บริเวณซอยสระไชยศรี 5 ต่อจากของเดิมสุดซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ สำหรับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ จำนวน ๘๐ รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง