วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
ซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วศูนย์ที่ ๒ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โครงเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๕๔๗๐ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะฯ ทะเบียน ๘๑-๘๔๑๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อผ้าออแกนซ่า เพื่อใช้สำหรับตกแต่งบริเวณรั้ว และอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน ๒,๐๐๐ ลบ.ม.) เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง