วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองกะพ้อ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๗๑๔ สก รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๕-๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องขุดหินปูน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องฉายแสง (สำหรับอุดฟัน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายซีทรูติดกระจกพร้อมติดตั้งและป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาทำหนังสือเผยแพร่ความรู้เพื่อประชาชนโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำหลังโรงเรียนสระแก้วถึงถนนบ้านลัดกะสัง ระยะทาง 1,770 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๖๖๒๑ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง